ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ HORMONE  TESTS  DONE  AT  NABL  ACCREDITED  LABOTATORY WELL   QUALIFIED  , EXPERIANCED  HANDS BEHIND ALL TESTS MULTILEVEL  CROSSCHECKING  SYSYTEM IMPORTED  CHEMICALS ELECTROLYTES  ANALYSER(10N  SELECTIVE ELECTROD) HBA1C  ANALYSER (HPLC  METHOD,BIORAD(USA)) 5  PART  HAEMATOLOGY  ANALYSER FULLY  AUTO  MATED  CHEMISTRY  ANALYSER 24  ISO  CERTIFIED  LABORATORIES

വിലക്കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് ഗുണമേന്മയുടെ അടയാളമല്ല പലപ്പോഴും അത് ചൂഷണത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ് .

Qualified Staffs

Our Staffs have a wide range of clinical experience ranging from newly qualified junior Staffs to senior Staffs.

Low Cost

Low cost for all tests.

Customer Support

Help Line number - 9745003024,9895446961

Who We Are

about hafl bg

പ്രവർത്തന സമയം

 • Monday - Friday 7:00 AM - 6:00 PM
 • Saturday 7:00 AM - 6.00 PM
 • Sunday Closed
*NB : -പൊതുഅവധി ദിവസങ്ങളിൽ നീതിലാബ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും
ഒരുപാട് പേർ നീതിലാബ് എന്ന പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ നീതി ലാബ് തിരിച്ചറിയാൻ
 

എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രെദ്ധിക്കുക

We Serve with WORLD'S NO.1 Equipments

about hafl bg

HOW CAN WE AFFORD HIGH QUALITY SERVICE WITH ECONOMICAL PRICE

NEETHI LAB is a charity institution, and we have more than 28 fully automated branches all over in Kerala. We are purchasing all items that are required for the lab directly from the manufacturer in large quantities. So we are getting maximum discounts from all the manufacturers. We are happy to share that discounts with our patients.

Our Specialities

 • ♦ NABL Accredited Laboratory *(MC-3668)
 • ♦ 20 ISO Certified Laboratories
 • ♦ VITROS 500 Integrated System (Imported from USA)

Our Tests

 • COMPLETE CHECK UP
 • CHOLOSTROL
 • BP
 • ECG
 • HIV
 • BLOOD SUGAR

ഗുണമേന്മക്കുള്ള ISO അഗീകാരം ബഹു :മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് നീതിലാബ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫസലു റഹ്മാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ

24  ISO  CERTIFIED  LABORATORIES FULLY  AUTO  MATED  CHEMISTRY  ANALYSER 5  PART  HAEMATOLOGY  ANALYSER HBA1C  ANALYSER (HPLC  METHOD,BIORAD(USA)) ELECTROLYTES  ANALYSER(10N  SELECTIVE ELECTROD) IMPORTED  CHEMICALS MULTILEVEL  CROSSCHECKING  SYSYTEM WELL   QUALIFIED  , EXPERIANCED  HANDS BEHIND ALL TESTS HORMONE  TESTS  DONE  AT  NABL  ACCREDITED  LABOTATORY

ഗുണമേന്മക്കുള്ള ISO അഗീകാരം ബഹു :മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് നീതിലാബ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫസലു റഹ്മാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ

24  ISO  CERTIFIED  LABORATORIES FULLY  AUTO  MATED  CHEMISTRY  ANALYSER 5  PART  HAEMATOLOGY  ANALYSER HBA1C  ANALYSER (HPLC  METHOD,BIORAD(USA)) ELECTROLYTES  ANALYSER(10N  SELECTIVE ELECTROD) IMPORTED  CHEMICALS MULTILEVEL  CROSSCHECKING  SYSYTEM WELL   QUALIFIED  , EXPERIANCED  HANDS BEHIND ALL TESTS HORMONE  TESTS  DONE  AT  NABL  ACCREDITED  LABOTATORY

ഗുണമേന്മക്കുള്ള ISO അഗീകാരം ബഹു :മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് നീതിലാബ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫസലു റഹ്മാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ

24  ISO  CERTIFIED  LABORATORIES FULLY  AUTO  MATED  CHEMISTRY  ANALYSER 5  PART  HAEMATOLOGY  ANALYSER HBA1C  ANALYSER (HPLC  METHOD,BIORAD(USA)) ELECTROLYTES  ANALYSER(10N  SELECTIVE ELECTROD) IMPORTED  CHEMICALS MULTILEVEL  CROSSCHECKING  SYSYTEM WELL   QUALIFIED  , EXPERIANCED  HANDS BEHIND ALL TESTS HORMONE  TESTS  DONE  AT  NABL  ACCREDITED  LABOTATORY

ഗുണമേന്മക്കുള്ള ISO അഗീകാരം ബഹു :മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് നീതിലാബ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫസലു റഹ്മാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ

24  ISO  CERTIFIED  LABORATORIES FULLY  AUTO  MATED  CHEMISTRY  ANALYSER 5  PART  HAEMATOLOGY  ANALYSER HBA1C  ANALYSER (HPLC  METHOD,BIORAD(USA)) ELECTROLYTES  ANALYSER(10N  SELECTIVE ELECTROD) IMPORTED  CHEMICALS MULTILEVEL  CROSSCHECKING  SYSYTEM WELL   QUALIFIED  , EXPERIANCED  HANDS BEHIND ALL TESTS HORMONE  TESTS  DONE  AT  NABL  ACCREDITED  LABOTATORY

ഗുണമേന്മക്കുള്ള ISO അഗീകാരം ബഹു :മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് നീതിലാബ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫസലു റഹ്മാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ

24  ISO  CERTIFIED  LABORATORIES FULLY  AUTO  MATED  CHEMISTRY  ANALYSER 5  PART  HAEMATOLOGY  ANALYSER HBA1C  ANALYSER (HPLC  METHOD,BIORAD(USA)) ELECTROLYTES  ANALYSER(10N  SELECTIVE ELECTROD) IMPORTED  CHEMICALS MULTILEVEL  CROSSCHECKING  SYSYTEM WELL   QUALIFIED  , EXPERIANCED  HANDS BEHIND ALL TESTS HORMONE  TESTS  DONE  AT  NABL  ACCREDITED  LABOTATORY

ഗുണമേന്മക്കുള്ള ISO അഗീകാരം ബഹു :മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് നീതിലാബ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫസലു റഹ്മാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ

24  ISO  CERTIFIED  LABORATORIES FULLY  AUTO  MATED  CHEMISTRY  ANALYSER 5  PART  HAEMATOLOGY  ANALYSER HBA1C  ANALYSER (HPLC  METHOD,BIORAD(USA)) ELECTROLYTES  ANALYSER(10N  SELECTIVE ELECTROD) IMPORTED  CHEMICALS MULTILEVEL  CROSSCHECKING  SYSYTEM WELL   QUALIFIED  , EXPERIANCED  HANDS BEHIND ALL TESTS HORMONE  TESTS  DONE  AT  NABL  ACCREDITED  LABOTATORY

Latest Event

15

Years of experience

4M  +

Happy Patients

30

Number of Branches

200 +

Number of Staffs

ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്

Frequently Asked Questions

കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് വരുന്നതിനു മുൻപ് ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ??

രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപേ വരുക
മിനിമം 10 മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ വരിക
ടെസ്റ്റിന് വരുന്നതിനു തലേന്ന് അധികം മെഴുക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക
ടെസ്റ്റിന് വരുന്നതിനു തലേന്ന് മദ്യപിക്കരുത്

മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ??

മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ്ങിനു ആവശ്യമില്ല
മുൻകൂട്ടി ബുക്കുചെയ്താൽ രാവിലെ നേരത്തെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്
മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അതാത് ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക ...
.
.

UpdatesGet In Touch

Address

Near LULU MALL,Metro Pillar 392,

Phone

+91 9745003074
+91 9895446961

ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ